۰۲۸ ۳۳۳۳ ۵۵۴۶

گروه ها

کنکوری های عزیز رشته تجربی

امسال کانون برای جمع بندی درس های دهم و یازدهم در نیمه اول بهمن ماه سه آزمون در تاریخ های ۲ بهمن ( آزمون هدف گذاری ) ، ۳ بهمن ( آزمون هدیه کنکوری ها) و ۱۰ بهمن ( آزمون اصلی کانون) برگزار می کند.

کنکوری های عزیز رشته تجربی

کنکوری های عزیز رشته تجربی امسال کانون برای جمع بندی درس های دهم و یازدهم در نیمه اول بهمن ماه سه آزمون در تاریخ های ۲ بهمن ( آزمون هدف گذاری ) ، ۳ بهمن ( آزمون هدیه کنکوری ها) و ۱۰ بهمن ( آزمون اصلی کانون) برگزار می کند.

Web Analytics