۰۲۸ ۳۳۳۳ ۵۵۴۶

کانال‌های تلگرامی کانون ویژه مقطع شما

تاریخ شروع:1396/09/18
تاریخ پایان:1396/09/25

توضیحات

کانون فرهنگی آموزش 21 کانال تلگرامی دارد که هر کانال مخصوص یک مقطع است. این کانال ها دارای اهداف اموزشی می باشند.


مطالب کانال به دسته های زیر تقسیم می گردند:

1. درسنامه و تست آمادگی آزمون:
رتبه برتر های کنکور سراسری با توجه به برنامه راهبردی آزمون تعدادی دزسنامه و تست تهیه کرده و در کانال ها فرار می دهند. هدف این مطالب کمک به یادگیری جامع در زمان کوتاه می باشد.

2. پاسخ به سوالات دانش آموزان:
هر دانش آموز می تواند سوالات علمی خود را برای مسئولین کانال ارسال کرده و پاسخ آن را در کوتاه ترین زمان دریافت نمایند.

3. مسابقات علمی:
سوالات علمی و چالشی با عنوان مسابقه در کانال ها قرار می گیرد و از اعضا درخواست می شود که پاسخ های خود را ارسال نمایند. به بهترین پاسخ ها جایزه داده می شود.


جهت استفاده از این مطالب هم اکنون در کانال مقطع خود عضو شوید.

نظرات

Web Analytics