۰۲۸ ۳۳۳۳ ۵۵۴۶

مراکز

فرهنگ و آموزش پسر

خيابان شهيد قاسم سلیمانی(نوروزیان)- روبه روی استانداری_كوچه شهید اسداللهی ـ آموزشگاه فرهنگ آموزش - مدير مرکز : ولي‌اله كاكاوند

فرهنگ و آموزش دختر

خيابان شهيد قاسم سلیمانی(نوروزیان)- حکمت26- آموزشگاه فرهنگ آموزش - مدير مرکز : ولي‌اله كاكاوند

دانشگاه (دفتر مرکزی)

خيابان شهيد بابايي - جنب كوچه20 ـ پلاك 171 - آموزشگاه فرهنگ آموزش - مدير مرکز : ولي‌اله كاكاوند
Web Analytics